Schoongoed was en strijkservice
Dé wasserij voor particulieren

Algemene Voorwaarden Schoongoed was- en strijkservice

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het wassen, drogen, vouwen en strijken van het door de klant aangeboden wasgoed/strijkgoed;

2. Onder wasgoed/strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant aanbiedt om te laten wassen, drogen, vouwen en/of strijken door Schoongoed was- en strijkservice;

3. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het wasgoed/strijkgoed aanbiedt en Schoongoed was- en strijkservice het wasgoed/strijkgoed aanneemt ofwel op locatie van de klant, ofwel op de werklocatie van Schoongoed was- en strijkservice;

4. Door het wasgoed/strijkgoed toe te vertrouwen aan Schoongoed was- en strijkservice aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en tarieven. Op verzoek worden deze voorwaarden verstrekt.

Verplichtingen van Schoongoed was- en strijkservice

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Schoongoed was- en strijkservice (ter plekke dan wel telefonisch):

1. met de klant bespreken waar het wasgoed/strijkgoed precies uit bestaat (aantal, soort en eventuele bijzondere stukken);

2. met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs, de afhaal- en afleverdatum van het wasgoed/strijkgoed en, in specifieke situaties, het ondertekenen van een eigen risicoverklaring;

3. de klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Schoongoed was- en strijkservice zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem/haar overhandigen;

4. bij inname van het wasgoed/strijkgoed een ontvangstbewijs aan de klant geven. Schoongoed was- en strijkservice is gerechtigd het aan haar aangeboden wasgoed/strijkgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs; Schoongoed was- en strijkservice zal zorgvuldig met het wasgoed/strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed/strijkgoed, conform de was- en strijkinstructies van het wasgoed/strijkgoed. Bij de uitvoering van die diensten mag Schoongoed was- en strijkservice in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het wasgoed/strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het wasgoed/strijkgoed; Knopen, gespen, rubber belegsels, geplakte ceintuurs, borduursels, stiksels, lusjes, voeringen, zomen, naden, samengestelde stoffen etc. die door of tijdens het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed/strijkgoed losraken of rafelen, worden niet door Schoongoed was- en strijkservice opnieuw aan het wasgoed/strijkgoed bevestigd of hersteld; Schoongoed was- en strijkservice is niet verantwoordelijk voor vermissing van achtergelaten voorwerpen of geld in aangeboden wasgoed/strijkgoed.

Verplichtingen van de klant

Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de klant zich om:

1. aanwijzingen van Schoongoed was- en strijkservice op te volgen met betrekking tot het merken, voorbehandelen en verpakken van het aangeboden wasgoed/strijkgoed. Dit betekent in elk geval dat de klant: - alle textiel droog, niet binnenstebuiten gekeerd of in elkaar gedraaid, aanlevert in de door Schoongoed was- en strijkservice beschikbaar gestelde wastas; - nog niet eerder gewassen textiel apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om niet eerder gewassen textiel gaat; - dweilen, schoonmaakdoekjes etc. welke vervuild zijn met schoonmaakmiddelen, waaronder bleekmiddelen, apart verpakt aanlevert; - sterk vervuild wasgoed vooraf heeft voorgewassen c.q. voor heeft geweekt; - sterk vervuild wasgoed met besmettingsrisico apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om mogelijk besmet textiel gaat; - vooraf melding maakt van vlekken in textiel, informatie geeft over de aard van de vlekken alsmede dat de vlekken nog niet door de klant zijn voorbehandeld.

2. alle aangeleverde wasgoed/strijkgoed heeft ontdaan van (losse) voorwerpen (zoals bijvoorbeeld: plastic zakjes, wegwerphandschoenen, maandverband, zakdoekjes, flesjes desinfectans, snoep, spijkers, schroeven, muntstukken, knikkers, gereedschap, sleutels, aanstekers, pennen e.d.). Losse voorwerpen kunnen schade (inclusief verkleuringen) aan kleding en machines veroorzaken. Schade aan kleding en/of machine als gevolg van een los voorwerp, kan door Schoongoed was- en strijkservice op de eigenaar van het voorwerp worden verhaald;

3. vooraf informatie te geven over wasgoed/strijkgoed dat een speciale behandeling heeft gehad die door het was- of droogproces mogelijk teniet wordt gedaan. Te denken valt hierbij aan apprèteer- of impregneermiddelen, zoals bijvoorbeeld stijfsel, waterdicht maken, anti-allergeen maken, non-ironing etc.;

4. in geval van strijkgoed ervoor te zorgen dat het strijkgoed schoon is. Dit ter beoordeling van Schoongoed was- en strijkservice. Vuil strijkgoed wordt niet gestreken.

5. wasgoed/strijkgoed aan te leveren dat voorzien is van een leesbaar was- en strijkvoorschrift, of waarvan tenminste het weefsel en of de samenstelling bekend dient te zijn. Is naar het oordeel van Schoongoed was- en strijkservice onvoldoende bekend hoe het aangeleverde wasgoed/strijkgoed gewassen/gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende wasgoed/strijkgoed niet gewassen/gestreken, terwijl Schoongoed was- en strijkservice wel bevoegd is een (deel)betaling in rekening te brengen voor geïnvesteerde arbeidstijd;

6. terugbezorging van aangeboden wasgoed/strijkgoed op en omstreeks het afgesproken tijdstip mogelijk te maken;

7. bij aflevering van het wasgoed/strijkgoed het ontvangstbewijs te overleggen;

8. de verrichte werkzaamheden contant te betalen bij aflevering, alsmede ook de kilometervergoeding voor het halen en brengen van het wasgoed/strijkgoed, voor zover dit van toepassing is.

Aansprakelijkheid

1. Schoongoed was- en strijkservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan wasgoed/strijkgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld door Schoongoed was- en strijkservice;

2. Aan Schoongoed was- en strijkservice kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan wasgoed/strijkgoed of beschadiging van wasgoed/strijkgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van: - bij de behandeling van betrokken wasgoed/strijkgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring, verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering; - schade ten gevolge van eigen gebrek van het (beschadigde) wasgoed/strijkgoed, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, apprèteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van de in het wasgoed/strijkgoed geraakte stoffen en voorwerpen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan het artikel; - schade ten gevolge van het niet apart verpakken van vervuild wasgoed (waaronder ook wasgoed met schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen), waardoor beschadiging of verkleuring van weefsels; - schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan het ter behandeling aangeboden wasgoed/strijkgoed, alsmede schade ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels, geplakte ceintuurs etc. die zich aan het te behandelen wasgoed/strijkgoed bevinden; - schade die in aanleg aanwezig is in het aangeboden wasgoed/strijkgoed; - onvolledige reiniging of verwijdering van vlekken indien met de gebruikmaking van de gebruikelijke en beschikbare behandelingsmethoden en –middelen de aan het aangeboden wasgoed/strijkgoed aanwezige vervuiling niet of niet zonder beschadiging te verwijderen is.

3. Mocht Schoongoed was- en strijkservice aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan het wasgoed/strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de dagwaarde van het wasgoed/strijkgoed. Onder dagwaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het wasgoed/strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Iedere vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten.

4. In specifieke gevallen zal Schoongoed was- en strijkservice de klant verzoeken een eigen risicoverklaring te ondertekenen. Door ondertekening van deze verklaring geeft de klant aan door Schoongoed was- en strijkservice expliciet op de hoogte te zijn gebracht van de risico’s die het was- en droogproces en eventueel het strijken met zich meebrengt op het aangeboden wasgoed/strijkgoed en neemt de klant dit risico geheel voor eigen rekening. De eigen risicoverklaring blijft in bezit van Schoongoed was- en strijkservice;

5. Schoongoed was- en strijkservice zal de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn uitvoeren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schoongoed was- en strijkservice geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Schoongoed was- en strijkservice opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Schoongoed was- en strijkservice niet mogelijk is, langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Schoongoed was- en strijkservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.

Klachten

1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het wasgoed/strijkgoed of over de facturatie, dient de klant direct na het aannemen van het wasgoed/strijkgoed schriftelijk aan Schoongoed was- en strijkservice te melden, doch uiterlijk binnen 48 uur. Alle meldingen na deze periode zullen niet door Schoongoed was- en strijkservice in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard;

2. Bij een klacht dient de klant op verzoek van Schoongoed was- en strijkservice alle gegevens omtrent het wasgoed/strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht betrekking heeft op beschadiging van het wasgoed/strijkgoed, dan dient het beschadigde artikel aan Schoongoed was- en strijkservice getoond te worden;

3. Indien wordt vastgesteld dat Schoongoed was- en strijkservice aansprakelijk is voor de schade aan het wasgoed/strijkgoed, zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende wasgoed/strijkgoed is gekocht. Als dit niet mogelijk is, staat het Schoongoed was- en strijkservice vrij om zelf de hoogte van de waarde van het wasgoed/strijkgoed in te schatten. Verdere afhandeling van de klacht gebeurt conform het gestelde onder punt 3 van het artikel “aansprakelijkheid”.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen zal Nederlands recht van toepassing zijn en de rechtbank in Leeuwarden is de bevoegde rechter die zal oordelen.

Betalingstermijn

Betaling dient contant, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden bij overhandiging van het bewerkte wasgoed/strijkgoed. Indien vooraf betaling op termijn is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering van het bewerkte wasgoed/strijkgoed op IBAN rekeningnummer NL05 RBRB 0827 7034 65 ten name van Schoongoed was- en strijkservice. Bij gebreke van betaling binnen genoemde termijn komen alle kosten van incasso alsmede de wettelijke rente voor rekening van de klant.

Contact

Adres:
Weinmakkerij 8
9284 SH Augustinusga

E-mail:
info@schoongoed.nl

Telefoon:
0512-729052